40/43M Zrínyi II.

Történet
Adatok
Wargame
Források
Történet

43M Zrínyi Kubinkában A háború tapasztalatai alapján a Honvédelmi Minisztérium 3.b (gép- és harcjármű-felszerelési) osztálya 1942 júliusában felvetette a honvédség önjáró tüzérséggel való ellátásának gondolatát. Mint a felterjesztés hangsúlyozta, a lánctalpas alvázra szerelt tüzérségi lövegek előnyei: állandó harckészség, nagy terepjáró képesség, a támogatandó harcegységekkel szoros lépéstartás, rövidebb oszlophossz, szembetűnőek a gépvontatású tüzérséggel szemben. A háború folyamán megjelent löveges harckocsik viszonylag kis kaliberű ágyúik, vagy nagyobb űrméretű fegyver beépítése esetén nehézkességük miatt nem feleltek meg a gépesített magasabbegységek tüzérségével szemben támasztott követelményeknek. Így jutottak arra a következtetésre, hogy a páncéloshadosztályokhoz beosztott tüzérséget olyan önjáró lövegekkel kell felszerelni, amelyek a harckocsitámadást minden fázisában követni tudják és hatásos tűztámogatást nyújthatnak az előretörő páncélosoknak.
A fentiek alapján, valamint német, olasz és szovjet kísérletekre, illetve gyakorlatra hivatkozva javasolta az osztály egy 10,5 cm kaliberű önjáró lánctalpas löveg megvalósítását. Az indoklásban kifejtették, hogy a nehéz Turánba beépített 75 mm-es ágyúnál nagyobb kaliberű lövegről van szó, ugyanakkor rendelkezésre áll a magyar gyártású 10,5 cm, 40M tábori tarack csöve, amely a Turán harckocsi alvázába építve valószínűvé teszi a típus sikeres és rövid idő alatti kikísérletezését.
Bár az önjáró löveg alkalmazásának módja-támogató- vagy kísérőtüzérség, esetleg harckocsi-elhárítás - még nem volt tisztázott, a minisztérium és a vezérkar illetékesei egyetértenek a javaslattal és a Haditechnikai Intézetet bízták meg a részletek kidolgozásával.
A HTI útmutatása szerint 1942 szeptemberében a Weiss Manfréd-gyárban elkészült a leendő harcjármű famodellje. A modell alapján a 40M tarack beépítését viszonylag egyszerűnek, a harckocsiról való kezelését könnyűnek és jónak ítélték. Az előrejelzések szerint a löveg páncélátütő képessége páncéltörő gránáttal 500 m-en, 60°-os találati szögnél 471 m/s kezdősebesség esetén 70 mm-re tehető, amely páncélromboló gránáttal 80 mm-re növelhető. A Turán harckocsiból kifejlesztett mozgó alváz lényegében változatlan maradt, csupán szélességét növelték meg 40 cm-rel. Erre azért volt szükség, hogy a lövegnek a megfelelő oldalirányzási határokat biztosítsák. Mindezek alapján javasolták egy vasból készült mintakocsi megrendelését és kipróbálását.
A mintapéldány megrendelésére 1942 októberében került sor. A Weiss Manfréd-gyárban költség- és időtakarékosság céljából a H-801 forgalmi rendszámú minta Turán alvázára építették - a Zrínyi típusnévvel jelölt önjáró löveg vasból készült felépítményét, a Honvédelmi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 10,5 cm-es 40M tarackkal.
43M Zrínyi Mivel a Zrínyiket tüzérségi fegyvernek szánták, kialakításának, alkalmazásának kérdéseit a tüzérségi felügyelőre bízták, amit a páncéloscsapatok felügyelője méltatlankodva vett tudomásul. Az iránykövetelmények kialakításánál felvetődött a kérdés a Zrínyit rohamlövegként vagy önjáró lövegként alkalmazzák-e? Az előbbi esetben mint a gyalogság harcát közvetlenül támogató, nagy tűzerejű harcjárműnek, amely a gyalogságot követi, sem nagy sebességre, sem nagy hatótávolságra nem lenne szüksége. Ezzel szemben - különösen elöl - erős páncélzattal kell rendelkeznie, mivel az ellenség tüzét magára vonja. A második esetben a páncéloshadosztályok tüzérségeként képesnek kell lennie, hogy a harckocsik támadásával együtt haladva, azokat közvetlen tüzérségi támogatásban részesítse. Sebességének és akciósugarának éppen ezért azonosnak kell lennie a páncélosokéval, ugyanakkor védettségének is meg kell egyeznie a harckocsikéval.
A kocsi hátuljába beépített 260 LE-s, 8 hengeres, 4 ütemű benzinmotorja 43 km/h-s maximális sebességgel hajtotta úton a 21,6 tonna harci tömegű járművet. A kocsiteknő kiszélesítésének köszönhetően a benzintartályok űrtartalmát 265 literről 445 literre növelhették, amely a harcjármű működési távolságát - úton - 280 km-re emelte.
A motor mögött kapott helyet a hajtóműház. A 6 előre és 6 hátra sebességi fokozattal rendelkező kocsi kormányzása a vezető előtt elhelyezett két pár fékkarral történt. A járművel íven és helyben is lehetett fordulni. Az előbbi esetben a vezető a hosszabb emeltyűpárt működtette, amelynek következtében az illető oldal felé eső lánchajtókerék egy bizonyos meghatározott - a másik oldali lánckeréknél kisebb - fordulatszámmal forgott. Ebben az esetben a legkisebb fordulati kör sugara 12 m volt. Szűkebb hely esetén a rövidebb kormányfékpár segítségével a kívánt irányba eső lánchajtókereket teljesen le lehetett állítani, miáltal a jármű "sarkon" fordult. Ez azonban nagyon igénybe vette a lánctalpakat. A kormányzást, a fékezést és a sebességváltást sűrített levegővel működő segédberendezések könnyítették meg.
A motorházat ajtóval ellátott vaslemez választotta el a küzdőtértől. Az ajtó lehetővé tette, hogy a legszükségesebb szereléseket a páncéltest biztonságában végezhessék el. Az elöl 75, oldalt és hátul 25-25, alul-felül 13 mm-es páncéllal védett küzdőtérben kapott helyet a négy kezelő - a lövegparancsnok, az irányzó, a töltőkezelő és a járművezető -, valamint a lőszer. Néhány Zrínyit előtétpáncéllal is elláttak, valamint a mellső páncélzatot a páncélra rögzített tartalék lánctagokkal is növelték (ezt a németektől vették át). A fegyverzethez kiegészítésül még tartozott 6 db kézigránát, 2 db robbanótöltet és négy géppisztoly. A személyzet oldalfegyverzetet hordott. Egyéni felszerelések helyett az alap 52 db gránáthoz még 30 db-ot tudtak bemálházni. A mindössze 190 cm magas harcjármű tetején 3 nagy csapóajtó biztosította a személyzet számára a gyors be- és kiszállást. Ezenkívül a harctéri tapasztalatok alapján készült egy vészkijárat is a fenékpáncélon, hogy a harcjárm?vet védetten is el lehessen hagyni.
1942 decemberére elkészült a Zrínyi mintapéldánya. Az önjáró löveg járműtechnikai szempontból megegyezett a már rendszeresített Turán harckocsival. Lényegesebb eltérések az alábbiak voltak: A forgótorony elmaradt, a kocsiteknő szélességét 40 cm-rel megnövelték, a harckocsitest elülső lemezei 75 mm-es páncélborítást kaptak, a vezető mellett, a harcjármű bal oldalán elhelyezett homlokgéppuska helyett egy 10,5 cm-es 40M tarack került beépítésre. Ez volt a légvédelemre rendszeresített golyószórón kívül a Zrínyi egyetlen fegyvere.
A beépített rövid L/20 (2148 mm) hosszúságú 10,5 cm 40M tarackkal az irányzási szöghatár magasságban -5-+25°, oldalirányban 11-11° volt. A durvább oldalirányzást a vezető a parancsnok vagy az irányzó utasítására a járművel hajtotta végre. A tarack a 15,04 kg-os repeszgránátot 471 m/s, a 17 kg-os rombológránátot 444 m/s kezdősebességgel lőtte. Tűzgyorsasága osztott lőszerrel 6 lövés/perc volt. A Zrínyit mind közvetlen, mind megosztott irányzékkal való tüzelésre alkalmas célzóberendezéssel is felszerelték. A löveg elsütése sűrített levegővel vagy mechanikusan történhetett.
Hogy a mintegy egy méter hátrasiklású löveg nehogy megsértse a mögötte elhelyezkedő kezelőket (parancsnok, töltő), a csőfart egy, a löveggel együttmozgó korláttal vették körül. A korláton elektronikus nyomógombok voltak. A löveget csak akkor lehetett elsütni, ha a parancsnok és a töltő mindkét kezét a nyomógombokon tartotta.
A rohamlövegekbe a külső kapcsolat tartására R5/a típusú rádiót szereltek, a kezelők egymással a belső beszélőn, gégemikrofonnal érintkezhettek.
A későbbiek folyamán a parancsnok fölött egy elektromos kürtöt működtető nyomógombot is elhelyeztek, amelyet két kezének elfoglaltsága esetén a fejével is kezelhetett. Szükség esetén így egyezményes kürtjelekkel is utasíthatta a harcjármű vezetőjét az egyszerűbb mozgások végrehajtására. Az elkészült mintakocsit 1942. december 28-tól egyhónapos csapatpróbának vetették alá. A csapatpróbán a Zrínyit tüzérségi szempontból megfelelőnek találták, csupán azt kérték, hogy a magassági irányzásnál az alsó szöghatárt -5°-ról -15°-ra növeljék, valamint, hogy a pneumatikus elsütő-berendezés helyett egy lábbal működtethető mechanikus berendezést alkalmazzanak, mivel a légnyomásos elsütő-berendezés csak teljes üzemi nyomás mellett működött rendesen, és a terepen való mozgáskor esetleg lecsökkenő légnyomás miatt a löveget nem lehetett azonnal használni. A próbát végrehajtó tüzértisztek jelezték, hogy egyesített töltény használata esetén a tűzgyorsaság növelhető.
43M Zrínyi Jármű műszaki értékelés szerint a Zrínyi a Turánnal szemben előnyösen változott. Fordulékonysága, stabilitása nőtt, s mint a - később megtartott - tartóssági próbán bebizonyosodott, a Zrínyi nagyobb tömege és talajnyomása sem jelentett hátrányt. Kifogásként csak a pneumatikus erőátviteli rendszer érzékenységével kapcsolatos - a Turán harckocsinál is gyakran emlegetett - panaszokat ismételték. Miután a tervezők ígéretet tettek a magassági irányzás alsó határának -8°-ig növelésére, valamint az elsütőrendszer javítására, a csapatpróbán részt vevő tisztek a Zrínyit mind rohamlövegkénti, mind önjáró lövegkénti alkalmazásra megfelelőnek tartották.
Még jóformán be sem fejeződött a csapatpróba eredményeinek értékelése, amikor 1943. február 3-án a honvédség a Turán-gyártás terhére 40 db Zrínyi löveget rendelt a Weiss Manfréd-cégtől, a mintadarabbal egyező kivitelben, de már páncélzattal, fegyverzet nélkül. A löveget a bölcsővel és a csőcsapokkal együtt a MÁVAG Lövegüzeme szállította.
Már a csapatpróba idején, majd azt követően is több bírálat érte a Honvédelmi Minisztériumot a Zrínyivel kapcsolatban. Kovács Gyula vezérőrnagy a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke haditapasztalatait összefoglaló tanulmányában a Zrínyit 10,5 cm-es lövegével gyalogságot kísérő tüzérségnek megfelelőnek találta ugyan, de 75 mm-es páncélzatát elégtelennek mondotta. Ugyanakkor rövid csöve és kis kezdősebessége miatt a 40M tarackot alkalmatlannak tartotta a harckocsik elleni hatásos harcra. Hasonló véleményen volt Major Jenő vezérőrnagy, a páncéloscsapatok felügyelője is. Mintegy válaszul a bírálatokra, a Honvédelmi Minisztérium illetékesei kifejtették; tudatában voltak és vannak, hogy nem egy ideális követelményekből kiinduló rohamlöveg gyártását indították be, hanem csak egy adottságot igyekeztek a legjobban kihasználni, amelynek lényege: rendelkezésre állt a magyar gyártású Turán harckocsi járószerkezete és a szintén magyar szerkesztésű 10,5 cm-es tarack csöve. Végül hozzátették, hogy a minisztériumot a harcjármű létre nem hozása miatt senki felelősségre nem vonhatta volna, mert "az a 2-3 hónap, amely alatt a rohamlöveg elkészült, elmúlhatott volna -úgy is, hogy ily löveg gyártását meg sem kíséreljük".
A Zrínyi végleges rendszeresítése előtt 1943 áprilisában egy katonai bizottság utazott Németországba, az ottani harckocsi- és önjárólöveg-gyártás, valamint az önjáró tüzérség alkalmazásának tanulmányozására. A bizottság jelentése szerint Németországban háromfajta önjáró löveget gyártanak; rohamlöveget, páncélvadászt és önjáró páncélozott löveget.
A rohamlövegek a gyaloghadosztályok támadóerejének növelésére szolgáltak, a gyalogság harcát közvetlen tüzeléssel támogatták. Elöl, hátul, oldalt erős páncélzattal rendelkeztek. Tornyuk nem volt, csak menetirányban tudtak hatni. A rohamlövegeket 1942 végéig a Pz. III., majd a Pz. IV. német harckocsi alvázára építették. Kétféle alapkivitelben készültek, mégpedig mint 7,5 cm kaliberű, L/48 csőhosszú rohamágyú, és mint 10,5 cm-es rohamtarack, L/28 csőhosszal. Az előbbit főleg páncélelhárításra és réslövésre, az utóbbit házak, földerődök, élő célok ellen használták. A gyártási arány 7:3 volt a rohamágyú javára.
43M Zrínyi A páncélvadászok már elavult harckocsik alvázára szerelt páncéltörő lövegek voltak, amelyeket merev, nyitott toronyban helyeztek el. Páncélzatuk gyenge volt. A páncéltörő lövegek mozgékonyabbá tételére szolgáló provizórikus megoldásnak tekintették.
A páncélozott önjáró lövegek alkották a páncéloshadosztályok tüzérségét. Szintén már korszerűtlen harckocsik futóművére épített, nagyobb kaliberű lövegek voltak, amelyek páncélzata csak a gyalogsági lövedékek és a repeszek ellen nyújtott védelmet.
A magyar delegáció jelentése szerint a tömegméretekben gyártott rohamágyúk fokozatosan átveszik a páncélvadászok szerepét; az önjáró páncélozott lövegek gyártása folytatódik ugyan, de továbbra is csak ad hoc jelleggel.
A katonai bizottság németországi látogatása során felvetődött az a gondolat, hogy a honvédség vásárolja meg a német Pz. IV. harckocsi és az ennek bázisán készülő rohamlöveg gyártási jogát. Ennek előnye, hogy így egy kiforrott, harcban bevált páncélos típushoz jut a magyar hadsereg. Hátránya pedig, hogy továbbfejleszteni már nem lehet, és lényegében csak még egy Turán kategóriájú harckocsival rendelkezne a honvédség, ami csak a kiképzési és anyagellátási gondokat növelné, nem is beszélve arról, hogy a Pz. IV. gyártásra való átállás jelentős kiesést jelentene a magyar páncéljármű-gyártásban.
A magyar harckocsigyártás fejlesztésének másik lehetősége a Turán korszerűsítése, majd a Turán-megrendelés 1944. évi kifutásával egy időben - a Turánnal szerzett tapasztalatok alapján - egy új harckocsi fejlesztése volt. A Turán-gyártás befejezése és az új páncélos sorozatgyártásának megindulása közt felszabaduló gyári kapacitást Turán alapú Zrínyi rohamlövegek előállítására használhatnák fel. Ez a Iehetőség nem kecsegtetett ugyan egy olyan jól bevált harckocsival, mint a Pz. IV., de lehetőséget nyújtott a páncélos fegyvernem továbbfejlesztésére, ugyanakkor biztosította a termelési kapacitás teljes kihasználását és a honvédség rohamlövegigényének kielégítését. A magyar katonai vezetés az utóbbi fejlesztési változat mellett döntött.
Ennek megfelelően a HTI 1943. május 1-én javasolta a rohamlöveg rendszeresítését. A javaslatot a Honvédelmi Minisztérium elfogadta, és az új fegyvert "10,5 cm 40/43M rohamtarack" jelöléssel rendszeresítette. Rövid elnevezése "Zrínyi 105" lett.
Az elvi döntéssel egy időben a vezérkar kiadta az 1944. évi páncéljármű-gyártással és a jövőbeli harckocsifejlesztéssel kapcsolatos iránykövetelményeit. Ebben hangsúlyozta, hogy az 1944. évben a rohamtüzérség mielőbbi felállítására kell súlyt fektetni. Elképzelése szerint a gyalog- és lovashadosztályokhoz egy-egy rohamtüzérosztályt kell szervezni, amely német minta szerint három 10 löveges ütegből áll. Ezekből kettőt, valamint a parancsnoki kocsit 75 mm-es rohamágyúval, a harmadik üteget 10,5 cm-es rohamtarackkal kell felszerelni. Az előbbieket - megkülönböztetésül - Zrínyi-l.-nek, az utóbbiakat Zrínyi-ll.-nek nevezték el. A vezérkar elrendelte, hogy az 1943 februárjában megrendelt 40 db Zrínyiből 1944. március 1-ig állítsanak fel egy kiképző jellegű rohamtüzérosztályt. Majd az év folyamán még további három rohamtüzérosztály felállítását vette tervbe, amelyeket a Turán-gyártásból elvont 90 Zrínyi-I.-gyel kívántak felszerelni. Ezekbe a Turánok korszerűsítésére szánt, de még tervezés alatt álló 75 mm-es 43M, hosszú csövű, nagy teljesítményű harckocsilöveget akarták beépíteni. 1945-ben további öt osztály felállítását tervezték újabb 110 db Zrínyi-I.-gyel és 50 db Zrínyi-II.-vel.
Ezzel egy időben a vezérkar utasítást adott a 75 mm-es kaliberű, hosszú csövű Zrínyi-I rohamágyú megszerkesztésére és 2 mintapéldány megrendelésére.
A vezérkari iránykövetelmények végrehajtási lehetőségeit elemezve, a Honvédelmi Minisztérium 3.b osztálya kifejtette, hogy a Zrínyi-l. mintapéldány elkészítésével és kipróbálásával - amely elsősorban a löveggyártás függvénye - csak 1944 júliusában lehet számolni. Továbbá közölte, hogy az osztály az eddigi tapasztalatok alapján feltétlenül szükségesnek tart még további biztonsági idő ráhagyást az ágyúval való kísérletekre. Ezért javasolta, hogy a gyártás folyamatossága érdekében először az 1945-ben sorra kerülő 50 db Zrínyi-ll-t építtessék meg. A javaslatot elfogadták, és a Weiss Manfréd- és Ganz gyáraknál megrendelték 1944 szeptemberéig a Zrínyi-ll., szeptembertől a Zrínyi-l. sorozatgyártását, havi 10 darabos tételben. A Zrínyi-gyártásra való átállást a W. M. 1944 márciusára, a Ganz júliusra vállalta.
Eközben folyt az első 40 darabos széria előállítása. Az első három példányt - a hadsereg sürgetése miatt még nem tökéletes páncélzattal - 1943 szeptemberében adták át a rohamtüzér kiképzőkeretnek. A fennmaradt további 37 harcjárművet havi 10 darabos tételekben 1944 januárjáig szállították le.
További Zrínyik átadásáról eddig nem kerültek elő írásos dokumentumok. Visszaemlékezések szerint a második Zrínyi-lI sorozatból kb. 25 darab készült el, mielőtt 1944 nyarán egy bombatámadás elpusztította a Weiss Manfréd-gyár harckocsigyártó üzemét. A megmaradt alkatrészekből még további hat rohamtarackot szereltek össze a Ganz gyárban. A Zrínyi-l.ből a 75 mm-es harckocsilöveg gyártásának késése miatt csak egy mintapéldány készülhetett el.
Összefoglalva elmondható, hogy a Zrínyi rohamlöveg a maga viszonylag korszerű technikai mutatóival, a Turán-gyártáshoz való kapcsolódásával és az ebből adódó továbbfejlesztési lehetőségekkel, valamint a helyesen elgondolt alkalmazási tervekkel a magyar páncéljármű-program legjobb vállalkozása volt.
Az egyetlen fennmaradt Zrínyi rohamtarack a Kubinkai Haditechnikai Múzeumban van kiállítva, Moszkva közelében.
Négy nézeti rajz


Adatok

Általános adatok
Gyártó:
Weiss Manfréd gyár és Ganz gyár (jármű), MÁVAG Lövegüzem (ágyú)
Prototípus:
1942 év vége (Weiss Manfréd gyár)
Gyártási periódus:
1943 szeptember - 1944 január
Gyártott mennyiség:
72 db (ebből 6 db utólag alkatrészekből összeszerelve)
Típus:
rohamlöveg (Zrínyi I: rohamágyú, Zrínyi II: rohamtarack)
Személyzet:
4 fő (lövegparancsnok, töltőkezelő, irányzó, harcjárművezető)

Fizikai paraméterek
Páncéltest hossza / Teljes hossz:
5,55 m / 5,68 m
Szélesség / Köténylemezzel:
2,89 m / 2,99 m
Magasság / Antennával:
1,9 m / 2,33 m
Hasmagasság:
0,38 m
Cső túlnyúlás:
0,13 m
Első / Hátsó terepszög:
40° / 35°
Harci súly:
21,6 t

Fegyverzet
Elsődleges fegyverzet:
105 mm 40/43M tarack L/20 csőhosszal (2148 mm)
Torkolati sebesség:
444 m/s (15,04 kg-os repeszgránát), 471 m/s (17 kg-os rombológránát)
Oldalirányzás:
11° (195 vonás)
Magassági irányzás:
-8° - +25° (142-445 vonás)
Lőszer kapacitás:
52 db osztott lőszer
Legnagyobb lőtávolság:
10500 m
Tűzgyorsaság:
6 lövés / perc
Másodlagos fegyverzet:
légvédelmi golyószóró (csak terv?)

Rádió és hajtómű adatok
Rádió típusa:
R/5a
Motor gyártója:
Weiss Manfréd gyár
Motor típusa:
vízhűtéses, V8-as 4 ütemű benzinmotor
Motorteljesítmény:
260 LE (191 kW)
Furat átmérő / Lökethossz:
130 mm / 140 mm
Hengerűrtartalom:
14866 cm3
Maximális fordulatszám:
2200 / perc
Teljesítmény-tömeg arány:
11,6(?)-12 LE/t
Fogyasztás úton:
180 liter / 100 km
Fogyasztás terepen:
240 liter / 100 km
Hatótáv úton:
220(?)-280 km
Hatótáv terepen:
160 km
Legnagyobb sebesség úton:
43 km/h
Legnagyobb sebesség terepen:
?
Váltómű:
6 előre és 6 hátra fokozat
Tüzelőanyag tartály:
445 liter

Futómű adatok
Felfüggesztés típusa:
?
Kerekek oldalanként:
8 db
Lánctalpszemek oldalanként:
?
Lánctalp szélesség:
420 mm
Lánctalp-talaj érintkezési hossz:
?
Talajnyomás:
0,72-0,79 kg/cm2
Lépcsőmászó képesség:
800 mm
Árokáthidaló képesség:
2,2 m
Gázló képesség:
900 mm
Legkisebb fordulási ív:
sarkon fordul, vagy 12 m-es sugáron
Mászóképesség:
45°
Oldalstabilitás:
45°

Páncélzat adatok
Mellső páncél vastagság / dőlésszög
50(?)-75 mm / 13-72°
Oldalpáncél vastagság / dőlésszög:
25-40(?) mm / 80-85°
Farpáncél vastagság / dőlésszög:
13-25(?) mm / 43-90°
Tetőpáncél vastagság / dőlésszög:
8(?)-13 mm / 4-6°
Haspáncél vastagság:
13 mm


Wargame

A Zrínyi II-t 1:72-ben a Botond Models (Hunor Production) gyártja műgyantából más magyar vonatkozású harcjárművekkel együtt. 1:76-ban pedig a Rhino Models (#32) és a US Casts (#154) gyártja. Wargame-ben elengedhetetlen magyar gyalogos alakulatok támogatására.

Név Sebesség Páncél Fegyverzet AT / HE értékei Típus Pont Év
40/43M Zrínyi II 24/12 C AT3 / HE12 - T4 önjáró löveg 55 1943


Források

Ezen összefoglaló elkészítésében az alább olvasható forrásokra támaszkodtam.

WORLD WIDE WEB
Bonhardt Attila, Sárhidai Gyula, Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség vegyverzete